Pilietybė

Sukurta 2015.01.13 / Atnaujinta 2019.02.12 14:23

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.

Lietuvos Respublikos pilietybė – asmens nuolatinis teisinis ryšys su Lietuvos Respublika, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis.

Lietuvos Respublikos pilietybės principai

 • Lietuvos Respublikos pilietybė yra grindžiama Lietuvos Respublikos ir jos pilietybės tęstinumu.
 • Kiekvienas lietuvis turi teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, kuri įgyvendinama Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Lietuvos Respublikos pilietybė yra lygi neatsižvelgiant į jos įgijimo pagrindą.
 • Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus Pilietybės įstatyme numatytus atskirus atvejus.
 • Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis kitoje valstybėje, nepraranda Lietuvos Respublikos pilietybės.
 • Lietuvos Respublikos pilietis, sudaręs santuoką su kitos valstybės piliečiu, ją nutraukęs, taip pat pasikeitus jo sutuoktinio pilietybei, nepraranda Lietuvos Respublikos pilietybės.
 • Lietuvos Respublikos pilietis turi teisę atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės, išskyrus Pilietybės įstatyme nustatytus atvejus.
 • Iš Lietuvos Respublikos piliečio pilietybė negali būti atimta. Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama tik Pilietybės įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka.
 • Vaiko, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimimu, pilietybė nesikeičia pasikeitus jo tėvų ar vieno iš tėvų pilietybei.

Lietuvos Respublikos piliečio, kartu turinčio ir kitos valstybės pilietybę, statusas

Lietuvos Respublikos pilietį, kuris kartu yra ir kitos valstybės pilietis, Lietuvos valstybė laiko tik Lietuvos Respublikos piliečiu. Kitos valstybės pilietybės turėjimas neatleidžia jo nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Lietuvos Respublikos piliečio pareigų.

Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikimas

Asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikia per migracijos tarnybą pagal asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Asmenys, gyvenantys užsienio valstybėje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikia:

 • asmeniškai Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienio valstybėje, kurioje nuolat gyvena;
 • Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Vilnius, L. Sapiegos g. 1), atvykus asmeniškai arba registruota pašto siunta.

Konsulinis mokestis dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, kai prašymas pateikiamas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje

 • Konsulinis mokestis už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo supaprastinta tvarka ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą - 50 EUR.
 • Konsulinis mokestis už dokumentų dėl teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą - 25 EUR.
 • Konsulinis mokestis už dokumentų dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą - 25 EUR.
 • Konsulinis mokestis už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą - 60 EUR.
 • Konsulinis mokestis yra mokamas grynais pinigais atvykus į Lietuvos Respublikos Konsulatą Sovetske.

Įgijus kitos valstybės pilietybę

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo raštu pranešti apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

DĖMESIO:

Nepranešimas raštu asmens gyvenamosios vietos Lietuvoje (miesto arba rajono) migracijos tarnybai arba Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, arba Lietuvos Respublikos diplomatinei (konsulinei) įstaigai užsienyje apie kitos valstybės pilietybės įgijimą užtraukia baudą iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

Naujienlaiškio prenumerata