Vizos

Sukurta 2015.01.13 / Atnaujinta 2019.02.13 10:45

Lietuvos Respublikos vizai gauti užsienietis vizų tarnybai pateikia:

Užsienio pasą (užsienio pasas turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo išduodamos vizos galiojimo laiko pabaigos).

Vidinio Rusijos Federacijos pasą ir kopijas puslapių, kuriuose yra spaudų ar įrašų.

Užpildytą nustatytos formos prašymą.

Vieną 35 x 45 mm. dydžio spalvotą, baltame fone nuotrauką, atitinkančią užsieniečio amžių, galva turi užimti 70-80% nuotraukos.

Galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, pripažintą Lietuvos Respublikoje (ne mažiau 30 000 EUR žmogui).

Konsulinį mokestį – 35 EUR.

Daugiau informacijos vizų klausimais rasite čia.

DĖMESIO:

Dabar prašymus galima pildyti ir interaktyviuoju būdu (EMP), atspausdintą anketą būtina pristatyti į konsulatą, kartu su kitais dokumentais. Didesnės nei penkių asmenų grupės privalo pateikti elektroniniu būdu užpildytus prašymus vizai gauti.

Bendra vizų politika

Šengeno susitarimo valstybės vykdo bendrą vizų politiką. Šengene yra naudojama vieninga viza, tai reiškia, kad žmogui norint keliauti po Šengeną reikalinga tik viena viza. Nuo pirmos narystės Šengene dienos visos Lietuvos vizų tarnybos išduos Šengeno vizas, bus atliekami tikrinimai Šengeno informacinėje sistemoje (SISone4all), įskaitant ir Šengeno vizų konsultacijas VISION sistemoje.

Lietuva, būdama ES nare, jau taikė ES reglamentus (tiesioginio taikymo dokumentai) dėl bendros vizų politikos, kuriais yra nustatyta:

Vizos įklijos forma;

Sąrašas valstybių, kurių piliečiai vyksta be vizų;

Sąrašas valstybių, kurių piliečiams reikia gauti vizas.

Tapusi pilnateise Šengeno susitarimo šalimi Lietuva taiko visus Šengeno acquis reikalavimus.

Pokyčiai dėl vizų išdavimo trečiųjų šalių piliečiams

Trumpalaikis atvykimas (iki 90 dienų)

Trečiosios šalies piliečiai, gali atvykti ir judėti valstybių narių, kurios taiko visas Šengeno nuostatas, teritorijose ne ilgiau nei tris mėnesius, jei atvykdami tenkina visas Šengeno acquis išdėstytas sąlygas:

turi galiojantį kelionės dokumentą;

turi trumpalaikę vizą, jeigu tokia yra reikalaujama;

gali paaiškinti kelionės tikslą;

gali įrodyti, kad turi pakankamai lėšų pragyvenimui buvimo metu ir grįžimui;

neįtraukti į Šengeno informacinę sistemą kaip nepageidaujamas asmuo arba asmuo, keliantis grėsmę bet kurios Šengeno valstybės viešajai tvarkai ar nacionaliniam saugumui.

Trečiosios šalies piliečiai, ketinantys būti ilgiau nei tris mėnesius, privalo gauti ilgalaikę (D kategorijos) nacionalinę šalies vizą arba leidimą gyventi. Nacionalinių vizų ir leidimų gyventi gavimo sąlygas nustato nacionaliniai valstybių teisės aktai.

Šengene reikalinga tik viena viza

Užsieniečiui norint keliauti po Šengeną reikalinga tik viena viza.

Lietuva nuo pirmos narystės Šengene dienos išduos vieningas trumpalaikes vizas tinkamas vykti į Šengeno susitarimo teritoriją, o užsieniečiai jau turintys galiojančias kitų Šengeno partnerių išduotas vizas, galės būti visoje Šengeno teritorijoje, įskaitant Lietuvą, vizoje nurodytu galiojimo laikotarpiu.

Šengeno susitarimo šalys taiko vienodą vizų išdavimo praktiką, atsižvelgdamos į viena kitos interesus, taiko vienodus reikalavimus pateikiamiems dokumentams, ima vienodą mokestį už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą. Todėl vienoje Šengeno valstybėje narėje išduota viza galioja ir kitose valstybėse narėse, kas yra itin naudinga trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems aplankyti kelias Šengeno valstybes nares. Išimties atvejais asmenims, neatitinkantiems bendrųjų vizų išdavimo sąlygų, Šengeno valstybė narė gali išduoti tik toje šalyje galiojančią vizą. Tokie atvejai gali būti susiję su humanitarinėmis, nacionalinių interesų ar tarptautinių įsipareigojimų priežastimis.

Turintys leidimus gyventi ES keliauja be vizų

Šengeno/ES valstybės narės išduotas galiojantis leidimas gyventi ir kelionės dokumentas yra tinkamas trumpam atvykti į kitą Šengeno valstybę narę be vizos. Jungtinės Karalystės ir Airijos išduoti leidimai gyventi nesuteikia teisės atvykti be vizos, nes šios šalys netaiko Šengeno acquis nuostatų.

Dėl vizos kreiptis į pagrindinės paskirties Šengeno valstybės vizų tarnybą

Trečiųjų šalių piliečiai, ketinantys atvykti į Šengeno valstybę narę, turi kreiptis į tos valstybės narės ambasadą arba konsulatą. Jei ketinama vykti į kelias Šengeno valstybes nares, privalu kreiptis į tos valstybės narės, kuri yra pagrindinė paskirties vieta, ambasadą arba konsulatą. Jeigu ketinama aplankyti kelias Šengeno valstybes nares, bet negalima nustatyti pagrindinės paskirties vietos, tuomet kreiptis reikia į tos valstybės narės, į kurią ketinama vykti pirmiausiai, ambasadą arba konsulatą.

Mokestis už vizos prašymo nagrinėjimą

Mokestis už prašymo išduoti Šengeno vizą nagrinėjimą yra nustatytas ES Tarybos 2006.06.01 d. sprendimu 2006/440/EB. Pagal šį sprendimą šis mokestis yra 60 EUR.

Vizų išdavimas ES ir trečiosios šakies susitarimo pagrindu (Rusijos, Ukrainos, Moldovos, vakarų Balkanų šalys)

Remiantis EB ir RF susitarimu dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinamo, RF piliečiams mokestis už vizos prašymo nagrinėjimą -  35 EUR.

Mokesčių lengvatos

Vizų kodeksas, Europos Bendrijos ir trečiųjų šalių susitarimai dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymas numato ir mokesčių lengvatas.

Nuo mokesčio yra atleidžiami:

ES piliečio arba ELPA* valstybės narės piliečio šeimos nariai;

vaikai iki 12 metų;

mokiniai, studentai ir juos lydintys mokytojai ar dėstytojai, keliaujantys mokymosi tikslais;

tyrėjai, keliaujantys mokslinių tyrimų vykdymo tikslais;

vykstantys lankyti sunkiai sergančio artimojo giminaičio ar šeimos nario arba vykstantys į artimojo giminaičio ar šeimos nario laidotuves, arba du kartus per metus lankyti artimojo giminaičio ar šeimos nario kapo, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje;

asmenys, išsaugoję teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę;

lietuvių kilmės asmenys;

užsieniečiai, turintys diplomatinius ar tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, kai jų atvykimas į Lietuvos Respubliką yra susijęs su kultūrinių, užsienio politikos srities, vystomojo bendradarbiavimo politikos ar kitų visuomenei svarbių sričių interesų skatinimu;

vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti Prezidento, Seimo, Vyriausybės ar ministerijų organizuotuose oficialiuose susitikimuose;

išimtiniais atvejais – Lietuvos atstovybės vadovo sprendimu. 

Mokesčio sumažinimas ar atleidimas nuo jo taip pat galimas ES ir konkrečios trečios šalies susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo pagrindu. (Pvz.: Rusijos Federacijos, Ukrainos, Moldovos, Gruzija, Vakarų Balkanų šalių piliečiams mokestis už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą yra 35 eurai).

Informaciją apie konkrečias šalis ir jų piliečių vykimą į Šengeno erdvę nuo 2008 m. sausio 1 d. rasite Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių atstovybių interneto puslapiuose.
 

* ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacijos narės yra Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija

Naujienlaiškio prenumerata