Šengeno vizų išdavimo Rusijos Federacijos piliečiams sąlygos

Sukurta 2015.01.13 / Atnaujinta 2016.05.26 13:10

2007 m. birželio 1 d. įsigaliojus „Europos Bendrijos ir Rusijos Federacijos Susitarimui dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečių išdavimo tvarkos supaprastinamo“ (toliau – Susitarimas), Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos piliečiams įsigaliojo supaprastinta vizų išdavimo tvarka.

Šio Susitarimo tikslas – abipusiškumo pagrindu palengvinti vizų, leidžiančių būti ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, išdavimo tvarką Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams.

Šio Susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei bei Airijai, Danijos Karalystei, Islandijos Respublikai ir Norvegijos Karalystei.

Rusijos Federacijos piliečiai, kreipdamiesi dėl vizos, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą nustatytos formos prašymą Šengeno vizai gauti, pilnai užpildytą ir pareiškėjo pasirašytą asmeniškai. Nepilnamečiams vaikams pildoma atskira anketa, kurioje pasirašo tėvai arba įstatyminiai vaiko atstovai; anketą galima užpildyti interneto puslapyje adresu visa.vrm.lt/epm - atspausdintą anketą reikia pateikti kartu su dokumentais vizai gauti;
 • vieną 35 x 45 mm dydžio spalvotą nuotrauką (matinę, baltu fonu, vertikaliai galvos dydis nuo pakaušio iki smakro turi apimti 70-80 % fotografijos (32-36 mm)), atitinkančią asmens amžių (ne senesnė kaip 6 mėnesiai);
 • galiojantį Rusijos Federacijos piliečio užsienio pasą (jo galiojimas mažiausiai 3 mėnesiais turi viršyti prašomos išduoti vizos galiojimo laiką, jame turi būti laisvų puslapių vizai bei pasienio kontrolės atžymoms) ir jo puslapių su įrašais kopijas;
 • Rusijos Federacijos vidaus pasą ir jo puslapių, kur yra įrašų/spaudų, kopijas (nepilnamečiams vaikams, neturintiems šio paso – gimimo liudijimo originalą bei įdėklą, apie Rusijos Federacijos pilietybės įgijimą, ir jų kopijas);
 • sveikatos draudimo polisą, galiojantį visose Šengeno susitarimo valstybėse. Minimali draudimo suma – 30 000 eurų. Kreipiantis dėl daugkartinės vizos išdavimo galima pateikti draudimo polisą pirmai kelionei. Nepriimami ranka pildyti draudimo polisai;
 • dokumentus, patvirtinančius vykimo į Lietuvos Respubliką tikslą. 
 • Jei pateikiamas raštiškas kvietimas, vadovaujantis Susitarimo 4 straipsnio 2 dalimi raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:
  • Kviečiamojo asmens duomenys (kviečiamojo asmens vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento numeris);
  • Kelionės detalės (kelionės laikas ir tikslas, atvykimų į šalį skaičius ir kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių nepilnamečių vaikų vardai ir pavardės);
  • Kviečiančiojo asmens duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė ir adresas, parašas, patvirtintas notaro arba juridinio asmens, įmonės arba organizacijos visas pavadinimas, adresas, kvietimą pasirašančio asmens vardas ir pareigos, įmonės registracijos numeris).

Pareiškėjas turi pateikti kvietimo originalą, jeigu kvietimas nebuvo tvirtintas migracijos tarnyboje (išskyrus oficialias delegacijas, turintiems oficialų kvietimą).

 • oficialių delegacijų nariams:
  Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų laiškas, patvirtinantis, kad vizos prašantis asmuo yra jos delegacijos narys (originalas) iroficialaus kvietimo kopija, atsiųsta Europos Sąjungos arba valstybės – narės institucijos;
 • verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:
  raštiškas priimančiojo juridinio asmens, įmonės, organizacijos, biuro arba jų filialo, valstybės arba vietos institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, organizacinio komiteto kvietimas (originalas);
 • vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus:
  raštiškas Rusijos Federacijos nacionalinės vežėjų asociacijos (sąjungos) prašymas dėl tarptautinių pervežimų keliais, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas (originalas);
 • traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose:
  raštiškas kompetentingos Rusijos Federacijos geležinkelių įmonės prašymas, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas (originalas);
 • žurnalistams:
  profesinės organizacijos išduotas pažymėjimas arba kitas dokumentas, paliudijantis, kad konkretus asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas (originalas), irjo (jos) darbdavio išduotas dokumentas, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinę užduotį;
 • mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantiems asmenims:
  priimančiosios organizacijos raštiško kvietimas dalyvauti tokioje veikloje (originalas);
 • mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:
  raštiškas priimančiojo universiteto, akademijos, instituto, koledžo arba mokyklos kvietimas (originalas) ar pažyma dėl įtraukimo į studentų sąrašus (originalas), arbapriimančios mokslo įstaigos išduotas studento pažymėjimas ar lankytinų kursų pažymėjimas (originalas);
 • tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams (treneriams, masažistams, medicinos personalui, menedžeriams, sportinio klubo vadovui):
  priimančiosios organizacijos – kompetentingos institucijos, Lietuvos Respublikos nacionalinės sporto federacijos, nacionalinio olimpinio komiteto raštiškas kvietimas (originalas);
 • susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:
  priimančio miesto administracijos vadovo (mero) raštiškas kvietimas (originalas);
 • artimiems giminaičiams – sutuoktiniams, vaikams (tarp jų ir įvaikiams), tėvams (tarp jų ir globėjams), seneliams ir anūkams, – lankantiems Rusijos Federacijos piliečius, teisėtai gyvenančius Lietuvos Respublikos teritorijoje:
  priimančiojo asmens, Rusijos Federacijos piliečio, raštiškas kvietimas, nurodant siejantį giminystės ryšį (kviečiančiojo asmens parašas turi būti patvirtintas notaro) (originalas), dokumento, patvirtinančio legalų Rusijos Federacijos piliečio gyvenimą Lietuvos Respublikoje, kopija;
 • lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:
  oficialus dokumentas (originalas), patvirtinantis palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, dokumentas, kuriame nurodytas vizos prašančio asmens ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys.

Konsulinis mokestis už Rusijos Federacijos piliečių dokumentų vizai gauti nagrinėjimą yra 35 eurai. Konsulinis mokestis mokamas ne už vizos išdavimą, todėl jeigu išnagrinėjus užsieniečio prašymą priimamas sprendimas atsisakyti išduoti vizą, konsulinis mokestis negrąžinamas.

Susitarimas nustato 35 eurų konsulinį mokestį už prašymo išduoti trumpalaikę arba tranzitinę vizą, nepriklausomai nuo įvažiavimo skaičiaus, nagrinėjimą (išskyrus asmenis, kurie yra atleisti nuo konsulinio mokesčio). Tuo atveju, kai dokumentai pateikiami prieš tris ir mažiau parų iki planuojamos kelionės, taikomas konsulinis mokestis – 70 eurų (išskyrus asmenis, kurie yra atleisti nuo padidinto konsulinio mokesčio).

Bendrasis reikalavimas pateikti vizos prašymą pagrindžiančius dokumentus asmeniškai išlieka. Taip pat tais atvejais, kai kyla abejonių dėl užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką ar buvimo joje tikslo ir sąlygų, turimų pragyvenimo lėšų buvimo Lietuvos Respublikoje metu ar jų gavimo šaltinio, turimų lėšų grįžti į savo kilmės valstybę ar vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją į kitą valstybę, jis gali būti pakviestas pokalbiui papildomų duomenų pateikimui. Papildomus dokumentus vizai gauti pareiškėjas gali pateikti savo iniciatyva, arba nurodytais atvejais tai atlikti jo gali paprašyti konsulato darbuotojas.

Bendra tvarka Rusijos Federacijos piliečių prašymai išnagrinėjami per 5 darbo dienas, skubos tvarka - per 3 darbo dienas. Apie galimą vizos išdavimo datą pareiškėjai informuojami pateikiant dokumentus.

Dokumentus vizai gauti galimai pateikti ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės pradžios.

Viza nesuteikia teisės užsieniečiui Lietuvos Respublikoje mokytis, dirbti ar užsiimti kita veikla, už kurią gaunamos pajamos.

Už pilno dokumentų paketo, reikalingo vizai gauti, pateikimą atsakingas yra pareiškėjas. Pateikiamų duomenų išsamumą ir teisingumą asmuo patvirtina parašu prašyme išduoti Šengeno vizą. Pateikus ne pilną paketą dokumentų ar/ir neteisingai (nepilnai) užpildžius, nepasirašius prašyme, viza neišduodama.

Tikrovės neatitinkančių duomenų ir (arba) dokumentų, kuriuose yra klastojimo požymių, pateikimo atvejais bus atsisakyta išduoti Šengeno vizą.

Bet kuriuo atveju konsulatas turi teisę pareikalauti pateikti papildomus dokumentus.

Naujienlaiškio prenumerata